Strategische HR planning

Economische onzekerheden, vergrijzing, digitalisering, globalisering, zelfbewustere / kritischere medewerkers en klanten enz. dwingen bedrijven om te investeren in efficiëntie, effectiviteit én flexibiliteit. Organisaties moeten zich een duidelijke strategie eigen maken om slagvaardig te zijn en te blijven in de toekomst. Dat is alleen mogelijk wanneer de personele bezetting binnen de organisatie optimaal is, niet alleen nu maar zeker ook in de toekomst. Strategische personeelsplanning wint daarom aan belang: het is noodzakelijk voor organisaties om succesvol en toekomstbestendig te zijn.

Dankzij strategische personeelsplanning weten organisaties welke personeelscapaciteit (kwalitatief én kwantitatief) ze nu én in de toekomst precies nodig hebben om hun businessdoelen te realiseren en hebben ze de zekerheid dat het medewerkersbestand flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst. Medewerkers worden optimaal ingezet en krijgen ook zelf meer inzicht in hun eigen functioneren binnen de organisatie. Strategische personeelsplanning houdt in dat gestuurd wordt op optimale inzet en behoud van medewerkers en op hun talent/competentieontwikkeling.

Strategische personeelsplanning is een veelomvattend begrip. Eerst en vooral moet een bedrijf de trends en ontwikkelingen in de economie / markt die van toepassing zijn, goed in kaart hebben. Want pas dan kan de oefening plaatsvinden om te kijken of de bedrijfsstrategie en personeelsbezetting daarop toegesneden is. Het gaat daarbij niet alleen om vaste medewerkers, maar ook om de flexibele schil. Hoe kan een bedrijf haar personele bezetting anders inregelen? Hoe kan een flexibele schil daarbij helpen? Is een talentpool een uitkomst? Welke contractvormen kunnen voor het bedrijf het meest waardevol zijn? Hoe zit het met alle wet- en regelgeving hieromtrent (compliance)? Welke constructie maakt het voor een bedrijf mogelijk om zo flexibel mogelijk haar personele bezetting op- en af te schalen?

Een HR professional van Peakman met de vereiste ervaring om een dergelijke veelomvattende oefening succesvol uit te voeren, kan bedrijven adviseren wat voor hen de meest verstandige oplossing is wat personeelsbezetting betreft, om nu en in de toekomst efficiënt in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen.